Awards Winner – Equity Small/Mid-Cap

Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid-Cap Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล

Morningstar 22/03/2566
Facebook Twitter LinkedIn

2023

เรามาทำความรู้จักกองทุนนี้ผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

ท่านมีการวางกลยุทธ์อย่างไรท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในปีที่ผ่านมา

ในภาวะตลาดการเงินที่อยู่ท่ามกลางภาวะตลาดผันผวนจากสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้นทั่วโลก ปัจจัยที่สนับสนุนให้กองทุนประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาเกิดจากปรัชญาการลงทุนของบลจ.เอ็มเอฟซีซึ่งลงทุนบนพื้นฐานการคัดเลือกหุ้นที่มีมูลค่าที่ดีในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เน้นบริหารพอร์ตการลงทุนในเชิงรุก ผสานการวิเคราะห์ภาพใหญ่ (Top-down approach) เพื่อกำหนดสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนของหุ้นในพอร์ตแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีการเพิ่มการถือครองเงินสดในบางช่วงเวลาเพื่อบริหารความเสี่ยงของพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และการคัดเลือกหุ้นรายหลักทรัพย์ (Bottom-up approach) อิงจากปัจจัยพื้นฐาน ผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยง และปัจจัยเร่งของบริษัท

ท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของทีมงานที่ส่งผลให้กองทุนนี้ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา

จุดแข็งของทีมงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกองทุนคือ การร่วมมือกันทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการลงทุนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน การปรับปรุงกระบวนการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อสภาวะการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป การเน้นบริหารพอร์ตในเชิงรุก การค้นหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆก่อนนักลงทุนส่วนใหญ่ การวิเคราะห์บริษัทในเชิงลึก การศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์ของนักลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในแต่ละช่วงเวลาทั้งในอดีตและปัจจุบัน การวิเคราะห์มุมมองของนักลงทุนเพื่อให้ทราบถึงความคิดและความเห็นของนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนแนวพื้นฐาน นักลงทุนแนวเทคนิคคอล นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถึงนักลงทุนต่างชาติ เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุน เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ของพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง

ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้ และประเมินว่าตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็กจะมีทิศทางเป็นอย่างไรเทียบบกับปี 2022

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวนำโดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จากผลกระทบการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แม้แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วแต่มีอัตราการชะลอตัวช้า ทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด สำหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการใช้จ่ายผู้บริโภค และการท่องเที่ยว ขณะที่ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะกระทบต่อภาคการส่งออก และความผันผวนของระบบการเงินโลก การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยอาจมีจำกัด ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์การลงทุนปัจจุบันของบลจ.เอ็มเอฟซีจึงเน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว โดยหากมองหลักทรัพย์เป็นรายตัวจะมีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ยังปรับตัวขึ้นได้ เนื่องจากกำไรของบริษัทนั้นๆยังมีแนวโน้มเติบโตดีอยู่และอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นขาขึ้น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการลุงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและปัจจัยด้าน ESG มีส่วนต่อการลงทุนของกองทุนหรือไม่อย่างไร

กระแสการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นช่วงหลายปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเช่นเดียวกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เพราะพบว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนนั้นตอบโจทย์ในเรื่องการลดความเสี่ยงในระยะสั้นและเพิ่มความสามารถในธุรกิจระยะยาวได้จริง การให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด ESG เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงอย่างยั่งยืนของธุรกิจ อีกทั้งการลงทุนในโครงการใหม่ๆในอนาคตที่มีการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนจะสะท้อนไปยังผลตอบแทนที่มั่งคงมากกว่า เนื่องจากมีการบริหารความเสี่ยงสำคัญของโครงการอย่างรอบคอบ นอกเหนือจากนี้บริษัทที่ให้ความสำคัญใน ESG ที่ดีส่วนใหญ่ มักจะมีต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ต่ำกว่าบริษัทที่ไม่ให้ความสำคัญด้าน ESG รวมถึงมีความได้เปรียบในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย ดังนั้นในระยะยาวการลงทุนในหุ้นของบริษัทเหล่านี้จะมีความผันผวนน้อยกว่าบริษัทที่ไม่คำนึงถึงความยั่งยืน และท้ายที่สุดจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากขึ้น สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อพอร์ตการลงทุน บลจ.เอ็มเอฟซีมีเป้าหมายในการกำหนดแนวทางการลงทุนเพื่อความยั่งยืน และมีการปรับปรุงกระบวนการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวทางด้าน ESG โดยในกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน มีการใช้ปัจจัยด้าน ESG เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การลงทุน การสร้างพอร์ตการลงทุนและการติดตามการลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดแนวทางด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง

ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

กองทุน MFC Mid Small Cap Fund เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงเติบโตสูง โดยเน้นการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Management) เหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับค่อนข้างสูงจากความผันผวนของหุ้นขนาดกลางและเล็กซึ่งอาจมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูง นักลงทุนที่สนใจกองทุนนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนจาก Website ของบลจ.เอ็มเอฟซี (www.mfcfund.com), Application MFC Wealth หรือขอคำปรึกษาการลงทุนจากทีมงานที่ปรึกษาการลงทุนของบลจ.เอ็มเอฟซีได้

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar