Best Fund House - Domestic Equity

Morningstar Awards 2023 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

Morningstar 22/03/2566
Facebook Twitter LinkedIn

awards

เรามาดูกันค่ะว่าบลจ.แห่งนี้มีกลยุทธ์และการบริหารกองทุนอย่างไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ท่านคิดว่าปัจจัยใดทำให้กองทุนหุ้นภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. ของท่านประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นในประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ บลจ. ทิสโก้ ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นในประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มาจากการยึดมั่นในปรัชญาในการบริหารกองทุนของทิสโก้ ที่เน้นย้ำต่อการทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อการสร้างผลตอบแทนระยะยาวโดยใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับภาวะการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อการปรับให้ทันต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด บลจ. ทิสโก้ ได้มีการพัฒนานำเครื่องชี้วัดต่างๆ และแบบจำลองด้านการลงทุน มาใช้เพื่อให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประสานกับความสามารถของทีมผู้จัดการลงทุน เพื่อคัดเลือกตราสาร กำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

ท่านคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อความสำเร็จของบลจ.ของท่านอย่างไรบ้าง

วัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มการเงินทิสโก้ให้ความสำคัญในเติบโตภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักความยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการดังกล่าว บลจ. ทิสโก้ ได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับปรัชญาการลงทุนของเราในด้านการวิเคราะห์ วางแผนการลงทุน และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทน           ที่ดีภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในโลกปัจจุบันที่ผันผวนเป็นอย่างมาก

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้ และจะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ต่างไปจาก         ปีที่แล้วหรือไม่ อย่างไรบ้าง

ในปี 2566 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาวะความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ ต้นทุนทางการผลิตและการเงินปรับเพิ่มสูงขึ้น และการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านการเติบโตจากภาคการผลิตและการส่งออก รวมทั้งการเลือกตั้งใหญ่ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สามารถหนุนการเติบโตของประเทศได้จะมาจากภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อการบริโภคภายในประเทศต่อไป จึงทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทย   มีแนวโน้มดีขึ้นและเป็นที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ กลยุทธ์การลงทุนในปีนี้จึงเน้นไปที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในลักษณะดังกล่าว แต่ยังคงให้ความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่เหลือของปีเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนให้ดีที่สุด

บลจ.ทิสโก้มีแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืนอย่างไร และมองว่ามีผลต่อกลยุทธ์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไรบ้าง

บลจ. ทิสโก้ มีเป้าหมายในการกำหนดแนวทางการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในทุกกระบวนการลงทุน โดยได้กำหนดปัจจัยในด้านความยั่งยืนในทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ โดยใช้ปัจจัย ESG เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน การติดตามตราสารลงทุน รวมถึงการประเมินและปรับมุมมองการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย ESG อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ      กลยุทธ์การลงทุนแบบยั่งยืนจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากจะให้โอกาสในการเติบโตของธุรกิจแล้วและยังเป็นการลดความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทที่เข้าลงทุนได้เป็นอย่างมาก

ท่านมีคำแนะนำกับนักลงทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนหุ้นไทยในปีนี้อย่างไรบ้าง

ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกปีนี้จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากปัจจัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจโลกและการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็จะได้รับความผันผวนจากภาวะดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นประกอบกับความน่าสนใจ          ในการลงทุนในภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น บลจ. ทิสโก้ จึงคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะสามารถสร้างผลตอบแทน        ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ได้อีกในปีนี้ ทำให้นักลงทุนต้องมีการปรับตัว         ให้ทันต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนในปีที่การลงทุนมีความท้าทายในปีนี้

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar