Best Fund House - Domestic Fixed Income

Morningstar Awards 2023 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

Morningstar 22/03/2566
Facebook Twitter LinkedIn

awards

เรามาดูกันค่ะว่าบลจ.แห่งนี้มีการบริหารกองทุนอย่างไรให้เป็นบลจ.ทีประสบความสำเร็จเป็นผู้ชนะรางวัลในปีนี้ 

ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ของท่านประสบความสำเร็จ

หลักการสำคัญของความสำเร็จของ บลจ. คือความมุ่งมั่นต่อปรัชญาการลงทุน กระบวนการ
และทีมงาน

            ปรัชญาการลงทุน: ปรัชญาการลงทุนของเรามีพื้นฐานอยู่บนหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) ที่ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนระยะยาวมากกว่าระยะสั้น เราสร้างพอร์ตการลงทุน
ที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น พร้อมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และเราใช้หลักการมีวินัยในการลงทุน
โดยมีการตรวจสอบและปรับพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน เราเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับผลตอบแทนระยะยาว โดยหลีกเลี่ยงการติดกับดักของข่าวและความผันผวนในระยะสั้น ทำให้เรามีผลตอบแทนเหนือกว่าได้ในระยะยาว

            กระบวนการ: กระบวนการลงทุนของเราขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มี
เป้าหมายการลงทุนชัดเจน และสร้างพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ได้รับการจัดสรร
(Risk Budget) ที่แตกต่างกันของแต่ละพอร์ตการลงทุน โดยกระบวนการตัดสินใจของเราเน้น
การใช้ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ภายในของบริษัท (In-house Analyst) และผู้จัดการกองทุน เราเลือกใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์ที่หลากหลายเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน และในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับ
การติดตามและปรับปรุงกระบวนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

            ทีมงาน: การมีทีมงานที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ
โดยเรามีทีมผู้จัดการกองทุน ทีมนักวิเคราะห์ และทีมค้าตราสาร ทำงานร่วมกันในการจัดการลงทุน
มีทีมกำกับความเสี่ยง และทีมกำกับการปฏิบัติงาน ร่วมกันติดตามและควบคุมความเสี่ยงของกองทุน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีทีมพัฒนาธุรกิจและการตลาด ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด และมีทีมปฏิบัติการทำหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายตราสารให้เป็นไปอย่างราบรื่น  ด้วยทีมงานที่ทำงานบนเป้าหมายเดียวกันดังกล่าว
ทำให้เราสามารถนำเสนอการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้

ท่านคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรมีส่วนต่อความสำเร็จของบลจ.ของท่านอย่างไรบ้าง

เราทำงานภายใต้หลักองค์กร ดังนี้

‘กระหายชัยชนะ’ และ ‘ไม่ละความเพียร’: ทุกคนมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จได้
ด้วยการก้าวย่างที่เหนือกว่า พวกเราทุกคนมีทัศนคติที่พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบาก เรามีความแน่วแน่ในการทำงาน
โดยยึดมั่นในเป้าหมายระยะยาว

‘เรียนรู้สามัคคี’: เรามีโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ (flat hierarchy) กล่าวคือ ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นกับผู้บริหารองค์กรได้โดยตรง นั้นเป็นเพราะเราให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็น ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกันที่ทุกคนสามารถพูดคุยอภิปรายกันเพื่อประเมินโอกาสในการลงทุนได้อย่างถี่ถ้วน

‘เชื่อระบบตลาดเสรี’: เราให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศบนการแข่งขันในตลาดเพื่อที่จะสร้าง
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพราะในระบบตลาดเสรี แต่ละบริษัทจะต้องแข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและการบริการสำหรับลูกค้า หลักการดังกล่าวตรงกับแนวทางของเราที่ยึดลูกค้า
เป็นหลัก มุ่งทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการดังกล่าว

จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มีการปรับตัวขึ้นในรอบปี 2022 บลจ.เกียรตินาคินภัทรได้มีการ
ปรับกลยุทธ์การลงทุนหรือไม่/อย่างไร

กองทุนระยะสั้นมักมีผลตอบแทนที่ดีในสภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เนื่องจากเราสามารถนำเงิน
ไปลงทุนใหม่บนอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าได้ ส่วนกองทุนระยะกลาง แม้อาจได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของตลาดในปีที่ผ่านมาบ้าง แต่เราได้จำกัดความเสี่ยงของกองทุนด้วยวิธีการ
ตามที่ได้อธิบายไว้ในคำถามคำตอบในเรื่องวิธีการบริหารกองทุน KKP ACT FIXED
ซึ่งได้รับรางวัลตราสารหนี้ระยะกลาง/ยาว ยอดเยี่ยมแห่งปี 2023

ท่านมีมุมมองต่อการปรับดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไร

เราเชื่อว่าประเทศไทยไม่น่าจะประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2023 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้รับแรงสนับสนุนจากการเปิดประเทศของจีน โดยภาคการท่องเที่ยวจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการเติบโตของปีนี้ แม้ตัวเลขภาคการส่งออกจะเริ่มลดลงอยู่บ้าง

สำหรับอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปจะเริ่มชะลอตัวจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เริ่มมีเสถียรภาพ ประกอบกับปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเริ่มผ่อนคลายลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ยังอาจปรับตัวสูงขึ้นได้จากแรงกดดันทางภาคบริการ

ด้วยเหตุนี้ เราคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงใช้การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย ณ สภาพตลาดปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เราระมัดระวังในการลงทุน
โดยจะเน้นการลงทุนในตราสารระยะสั้นเพื่อจำกัดความเสี่ยงและจัดพอร์ตการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับความผันผวน

ท่านมีคำแนะนำกับนักลงทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไทยในปีนี้อย่างไรบ้าง

เราเชื่อว่าคำแนะนำนี้สามารถใช้ได้กับทุกช่วงเวลา โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับปีนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนเข้าใจวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน
  ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยวัตถุประสงค์การลงทุนควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน
  และความเสี่ยงควรอยู่ในระดับที่ผู้ลงทุนรับได้
 • เลือกลงทุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนที่ต้องการ เช่น ถ้ามีแผนจะลงทุนในระยะสั้น
  ก็ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างกองทุนรวมตลาดเงินซึ่งมีความผันผวนต่ำและมีสภาพคล่องสูง แต่หากสามารถลงทุนในระยะยาวได้ ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่มี
  ค่าอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) สูงขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
  ตามความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้
 • การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยเป็นวิธีที่ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและเสริมสร้าง
  วินัยในการลงทุน เพราะการกระจายการลงทุนในทุกช่วงเวลา จะทำให้ต้นทุนในการลงทุน
  ไม่กระจุกตัว และช่วยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการจับจังหวะตลาดซึ่งเป็นเรื่องยากและมักทำให้ผลตอบแทนโดยรวมไม่ดีเท่าที่ควร
 • อย่าลงทุนโดยพิจารณาเพียงผลตอบแทนย้อนหลัง โดยควรพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ
  ปรัชญาการลงทุน กระบวนการ และทีมงานของบริษัทจัดการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ
  ในการพิจารณา โดยผลตอบแทนในอดีตเป็นเพียงผลลัพธ์จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar