ความเสี่ยงด้าน ESG ในบริษัท AI

Artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และกรองข้อมูล รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้อย่างรวดเร็ว 

Morningstar 16/10/2566
Facebook Twitter LinkedIn

Artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และกรองข้อมูล รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการดำเนินงานรวมถึงอาจก่อให้ปัญหาทางด้าน ESG ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณา

การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG เพื่อวิเคราะห์การลงทุน

เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงเหล่านี้ เราสามารถใช้การจัดอันดับความเสี่ยงด้าน ESG หรือ ESG Risk Rating ร่วมกับการพิจารณาเรื่ององค์ประกอบการจัดการภายใน เพื่อดูว่าผู้นํา AI รายใดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นบริษัทที่ดีซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงทางด้าน ESG ขึ้นมาในอนาคตได้ โดยที่การจัดการปัญหา ESG ที่สําคัญได้แก่เรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ คาร์บอน Data Privacy และ Product Governance ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวรวมกับการประเมินทางด้านมูลค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นแล้วพบว่าบริษัท Microsoft, Advanced Micro Devices และ ASML Holding  เป็นบริษัทอันดับต้นๆที่อยู่ในรายชื่อบริษัทน่าลงทุน ขณะที่ Amazon.com และ Meta Platforms เป็นบริษัทที่มี ESG risk ที่สูงและราคาปัจจุบันอยู่ในระดับที่ไม่น่าลงทุน

1

แม้ว่าปัจจุบันการใช้ AI มีส่วนช่วยสร้างรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นให้กับบริษัทเหล่านี้ แต่สิ่งสำคัญคือนักลงทุนควรทำความเข้าใจต่อความเสี่ยงทางด้าน ESG ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตได้หากได้รับการจัดการที่ไม่เหมาะสม

ความเสี่ยงด้าน ESG ของ AI

1. ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบ AI อาจส่งผลต่อความยั่งยืนเนื่องจากธุรกิจมีความต้องการใช้พลังงานที่สูงเพื่อประมวลผลข้อมูลซึ่งส่งผลต่อคอร์บอน footprint

2. ด้านสังคม ระบบ AI อาจสร้างความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติหรือการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทางสังคมได้

3. ด้านธรรมมาภิบาล การที่ผู้บริหารหรือพนักงานขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาจทำให้เสี่ยงจากความผิดพลาดในด้านต่างๆเช่น ความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคล ความน่าเชื่อถือ

นักลงทุนและภาคธุรกิจจึงจําเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้เมื่อใช้ระบบ AI และควรมุ่งมั่นในการพัฒนา AI การจัดซื้อและการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ

การให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของ AI

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นมากที่สุดในเรื่องของการพัฒนา AI ขึ้นมาใช้งานเนื่องจากทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ากับการปล่อยมลพิษของรถยนต์ในช่วง 5 อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งผลจากการศึกษาในปี 2021 พบว่าการพัฒนาระบบ  OpenAI’s GPT-3 ทำให้เกิดคาร์บอนขึ้นเกือบ 2 เท่า

1

ทั้งนี้การจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG จะครอบคลุมทั้งด้านจริยธรรม คาร์บอน การดําเนินงาน และการกํากับดูแลสินค้า ซึ่งจะวัดดูว่าบริษัทมีการจัดการคาร์บอนที่เกิดขึ้นอย่างไร การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อต้านการแข่งขัน และการผิดจรรยาบรรณ ได้อย่างไรบ้าง

การคุกคามความเป็นส่วนตัวของ AI

เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคมีการใช้เครื่องมือ AI มากขึ้น ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง เช่น การนำเสนอโฆษณาจากประวัติการค้นหาของผู้ใช้ หรือการที่ Amazon มีการจัดเก็บเสียงของเด็ก หรือ Apple ใช้ตัวถอดเสียงของมนุษย์เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมในอนาคต หรือการที่ Samsung เกิดความผิดพลาดในการรั่วไหลของรหัสเขียนโปรแกรมไปยัง ChatGPT

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ข้อมูลถูกละเมิดมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยรายงาน IBM/Ponemon Institute Cost of a Data Breach 2023 เผยว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง 15.5% จากปี 2020 เป็น 4.45 ล้านเหรียญในปัจจุบัน และทางภาครัฐก็ยังจะให้ความสำคัญต่อกรณีนี้อย่างมากโดย EU AI Act ได้เสนอให้บริษัทที่มีการปล่อยให้ข้อมูลถูกละเมิดนั้นจะต้องเสียค่าปรับสูงถึง 4% ของรายได้ ดังนั้นความเข้าใจต่อความเสี่ยงด้าน ESG ต่อบริษัท AI เหล่านี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการหาโอกาสการลงทุนเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวอีกด้วย

 

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar