Awards Winner – Short Term Bond

บทสัมภาษณ์ Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยม - กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

Morningstar 17/03/2567
Facebook Twitter LinkedIn

1

เรามาทำความรู้จักกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยม - กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้กองทุนของคุณมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2023

Total Return Optimization: กองทุนมุ่งเน้นสำคัญกับผลตอบแทนโดยรวมมากกว่าอัตราผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว เราจึงใช้กลยุทธ์การบริหารแบบองค์รวมโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทน การเพิ่มมูลค่าเงินทุน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนโดยรวมให้ได้มากที่สุด

Allocation to Floating Rate Instruments: กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัวในสัดส่วนค่อนข้างมากซึ่งช่วยสร้างผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมา เราเชื่อว่าราคาของตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ไม่สะท้อนความเสี่ยงที่ดอกเบี้ยถูกปรับขึ้นในช่วงต้นปี 2023 และการที่เราลงทุนในตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว ทำให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ในขณะเดียวกันก็ได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย

Superior Credit Selection: การคัดเลือกตราสารหนี้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยงที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2023 เมื่อเทียบกับคู่แข่ง เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เครดิตและความใส่ใจระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ทีมนักวิเคราะห์ของเราเน้นการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งทางการเงิน คาดการณ์แนวโน้มธุรกิจ และตำแหน่งทางการตลาดของผู้ออก รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละตราสาร โดยเฝ้าติดตามคุณภาพด้านเครดิตและผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่อาจกระทบต่อการลงทุน

Exploiting Market Inefficiencies and Dislocations: กองทุนใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด ซึ่งอาจเกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน การมีอคติเชิงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และการแปรผันตามฤดูกาล ทั้งนี้ การใช้ความสามารถของทีมวิเคราะห์เพื่อหาตราสารหรืออนุพันธ์ที่มีการประเมินค่าสูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (mispriced assets/derivatives) และการหาโอกาสสร้างผลตอบแทน ส่งผลให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

คุณมีวิธีรับมือกับการผันผวนของตลาดในปี 2023 อย่างไร

กองทุนเน้นรักษาเงินต้นเป็นเป้าหมายหลัก โดยนำวิธีการเชิงปริมาณมาใช้คัดเลือกการลงทุน โดยเราให้ความสำคัญกับความผันผวนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด และติดตามความเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึง duration, value-at-risk, maximum drawdown และ recovery period เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงด้านตลาดมีการควบคุมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง ทั้งนี้ แม้ว่าปี 2023 อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น แต่กองทุนยังให้ผลตอบแทนที่ดีจากการมี duration ต่ำ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ การคัดเลือกตราสารหนี้ภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพมีส่วนสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยลดโอกาสเกิดการผิดนัดชำระหนี้และความเสียหาย ซึ่งช่วยให้กองทุนมีความสามารถในการรักษาเงินต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีความท้าทาย โดยทีมนักวิเคราะห์ของเราคัดเลือกตราสารโดยผ่านการคัดกรองและตรวจสอบเข้มข้น และเฝ้าติดตามผู้ออกทั้งที่อยู่ใน universe และที่กำลังสนใจอยู่ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพในการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารได้เป็นอย่างดี โดยตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง บลจ. เกียรตินาคินภัทร กองทุนภายใต้การบริหารของเราไม่เคยมีตราสารที่มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด ความมุ่งมั่นในการวิเคราะห์นี้ตอกย้ำถึงความตั้งใจทุ่มเทที่จะมุ่งรักษาเงินต้นของนักลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนต่อไป

อะไรคือจุดแข็งของทีมบริหารการลงทุนของคุณที่ทำให้กองทุนนี้ประสบความสำเร็จ

ความมีวินัย: เราตั้งอยู่บนหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนระยะยาวบนกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เราเชื่อว่าการคาดการณ์ความผันผวนของราคาในระยะสั้นให้ถูกต้องทำได้ยากและอาจทำให้เกิดอคติเชิงพฤติกรรม ซึ่งส่งผลต่อวินัยการลงทุนระยะยาว ดังนั้น การยึดหลักการลงทุนที่ดี ทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและปราศจากอคติในช่วงที่ตลาดผันผวนอย่างมากที่ผ่านมา

ความถ่อมตัว: การคาดการณ์สถานการณ์ปัจจุบันให้ถูกต้องทำได้ยากอยู่แล้ว แต่การคาดการณ์ในอนาคตยิ่งยากขึ้นไปอีก ดังนั้น การเตรียมพร้อมที่จะยอมรับข้อผิดพลาด เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราเชื่อว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความถูกต้องมากกว่าความแม่นยำ และการประเมินมูลค่าอย่างถูกต้องแม้จะไม่ทั้งหมด มีแนวโน้มที่จะให้ผลลัพธ์ระยะยาวดีกว่าการประเมินที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เราจึงยึดหลักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีส่วนต่างความปลอดภัยเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจการลงทุนที่สำคัญ

การบริหารต้นทุน: เราตระหนักเสมอว่าทุกรายการซื้อขายหลักทรัพย์มีต้นทุนทางการเงินแฝงอยู่ และการทำธุรกรรมซื้อขายที่มากเกินไปส่งผลเสียต่อผลตอบแทนของกองทุน นอกจากนี้ การบริหารต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการถือเงินสดโดยไม่ลงทุนซึ่งฉุดรั้งผลตอบแทน เป็นอีกสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการการซื้อขายให้เหมาะสมจะช่วยสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้

การทำงานเป็นทีม: สมาชิกในทีมนำจุดแข็งของตนมาใช้สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ทีมนักวิเคราะห์ทำการวิเคราะห์เชิงลึกและติดตามผู้ออกตราสารเพื่อคัดสรรการลงทุนในเครดิตที่มีคุณภาพ ทีมผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์ประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาข้อมูลและความเห็นของสมาชิกอย่างรอบด้านโดยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจแบบคล้อยตามกัน ทำให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านบุคลากรสำคัญอีกด้วย

คุณมีมุมมองเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและความคาดหวังในเรื่องนโยบายอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 อย่างไร และคิดว่าเศรษฐกิจและนโยบายอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 จะส่งผลกระทบกับการตัดสินใจลงทุนของคุณอย่างไรบ้าง

สำหรับมุมมองเศรษฐกิจไทยปี 2024 เรามีมุมมองค่อนข้างเป็นบวกจากการที่เศรษฐกิจไทยฟื้นหลัง COVID-19 อย่างไรก็ดีการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างช้าๆ และไม่สม่ำเสมอจากผลของภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่ชะลอตัวและอุปสงค์ในประเทศที่ลดต่ำลง ซึ่งอาจส่งผลมาที่ภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยวของไทย เราคาดว่าอัตราเงินเฟ้อไทยจะยังอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าราคาอาหารอาจมีแรงกดดันจากปรากฏการณ์เอลนีโญ และนโยบายการเงินน่าจะผ่อนคลายลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และดอกเบี้ยนโยบายปรับลงไปที่ 2% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างรุนแรงเนื่องจากต้องชั่งน้ำหนักกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินจากสภาวะที่หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ในระดับที่สูง

เราจัดพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในตลาดเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลของเรา ปัจจุบันเรามีมุมมองที่เป็นกลางต่อพันธบัตรรัฐบาลไทย โดยมองว่าระดับอัตราผลตอบแทนปัจจุบันมีความเหมาะสม และสำหรับตราสารหนี้เอกชน เรามีมุมมองระมัดระวังและคัดเลือกตราสารรายตัวเนื่องจากมีความท้าทายในตลาดผู้ออกที่มีคุณภาพเครดิตต่ำ ซึ่งอาจมีความยากในการรีไฟแนนซ์จากการที่นักลงทุนเปลี่ยนไปสนใจตราสารหนี้เอกชนของผู้ออกที่มีคุณภาพสูงกว่า ทั้งนี้ เราจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพต่ำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยง เนื่องจากขณะนี้ตราสารหนี้เอกชนของผู้ออกที่มีคุณภาพเครดิตสูงก็ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ

คุณมีคำแนะนำต่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นอย่างไรบ้าง

สำหรับนักลงทุนที่มองหากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์สภาพคล่องในระยะสั้น เราแนะนำกองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส (KKP PLUS) ซึ่งบริหารแบบเชิงรุก ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และธนาคารพาณิชย์ ที่ผู้ออกมีสถานะการเงินแข็งแกร่งและมีสภาพคล่องสูง และใช้วิธีการเชิงปริมาณโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจมหภาคแบบ top-down ผนวกกับการวิเคราะห์แบบ bottom-up เพื่อคัดเลือกตราสารรายตัว โดยมีเป้าหมายหลักคือการหาผลตอบแทนรวมที่เหมาะสมและควบคุม Duration ให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดน้อยที่สุด

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar