Awards Winner – Asset Manager

บทสัมภาษณ์ Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  

Morningstar 17/03/2567
Facebook Twitter LinkedIn

1

เรามาทำความรู้จักบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรของคุณมีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ บลจ. ทิสโก้ มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มการเงินทิสโก้ที่ให้ความสำคัญในการเติบโตภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมา ภิบาลและความยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการดังกล่าว บลจ. ทิสโก้ ได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับปรัชญาการลงทุนของเราในด้านการวิเคราะห์ วางแผนการลงทุน และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คุณมีวิธีใดที่จะมั่นใจว่าผลประโยชน์ของบริษัทจะสอดคล้องกับนักลงทุน

บลจ. ทิสโก้ ยึดมั่นปรัชญาในการวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึก ควบคู่กับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริหารกองทุนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินงาน และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการวิเคราะห์การลงทุนของ บลจ. ทิสโก้ มีการศึกษาข้อมูลบริษัทอย่างละเอียดและรวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน ESG ซึ่งทำให้การลงทุนเป็นไปอย่างรัดกุม และมีการประเมินผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนการออกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับนักลงทุนต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลตามหลักความโปร่งใส จึงทำให้ บลจ. ทิสโก้ มั่นใจว่าผลประโยชน์ของบริษัทสอดคล้องกับนักลงทุนมาโดยตลอด

อะไรคือคุณสมบัติของทีมบริหารการลงทุนของคุณที่แตกต่างจากบริษัทอื่น

ธุรกิจการจัดการกองทุนเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยคุณภาพของบุคลากรเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ การที่ บลจ. ทิสโก้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเกิดจากการวางรากฐานที่ดีมายาวนานและมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์สูง และทำงานร่วมกันทั้งบริษัทเป็นทีมเดียวกันมาโดยตลอด ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและมีการประสานงานที่สอดรับกันเป็นอย่างดี ช่วยให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ที่ดีภายใต้ภาวะการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ บลจ. ทิสโก้ ได้มีการพัฒนานำเครื่องชี้วัดต่างๆ และแบบจำลองด้านการลงทุน มาใช้เพื่อให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง เพื่อคัดเลือกตราสาร กำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญสำหรับการลงทุนในปีต่อๆไป

การลงทุนภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ บลจ.  ทิสโก้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการการลงทุนที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การกำหนดแนวทางการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในทุกกระบวนการลงทุนตามหลัก ESG การศึกษาและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกระบวนการลงทุนและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน

คุณมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในปี 2024 และคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2024 จะส่งผลกระทบกับนโยการลงทุนของคุณอย่างไรบ้าง

ในปี 2567 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาวะความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่เผชิญกับการเลือกตั้งในหลายประเทศหลักๆ ของโลก รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงิน และการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงด้านการเติบโตจากภาคการผลิตและการส่งออก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สามารถหนุนการเติบโตของประเทศได้จะมาจากภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยว การอนุมัติงบประมาณที่มีความล่าช้าจากปีก่อนจะเป็นปัจจัยหนุนต่อการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนและการบริโภคภายในประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้น กลยุทธ์การลงทุนในปีนี้จึงเน้นไปที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในลักษณะดังกล่าว แต่ยังคงให้ความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่เหลือของปีเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนให้ดีที่สุด 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar