การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิอากาศของโลก

Morningstar 23/04/2567
Facebook Twitter LinkedIn

ในอดีตเมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีการผลักดันให้บริษัททำรายงานเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติของบริษัทที่มีผลต่อ Climate หรือสภาพภูมิอากาศของโลก และให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงด้วย ก่อนที่จะรายงานในรายงานประจำปีของบริษัท แต่ปรากฏว่าการสื่อสารของบริษัทนั้นยังไม่ได้ดีมากและส่งผลทำให้ยากต่อการประเมินมูลค่ากิจการของนักลงทุนอีกด้วย  เช่น นักลงทุนบางส่วนอาจเลือกที่จะงดออกเสียงจากการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเชื่อว่าการเข้าไปลงคะแนนเสียงจะเป็นการลดทอนความรับผิดชอบของคณะกรรมการลง อย่าง่ไรก็ดีการที่ผู้จัดการกองทุนใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญต่อการปฎิบัติหน้าที่นี้ของผู้จัดการกองทุนเช่นกัน

ประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศบอกอะไรบ้าง

สำหรับวาระเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่ถูกนำเสนอโดยฝ่ายบริหารของกิจการนั้น ปกติจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งกิจการที่คนส่วนใหญ่นึกถึงว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศมักจะอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และไฟฟ้า ขณะที่ความจริงภาคการเงิน อุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์ก็มีผลเช่นกัน และไม่เพียงแต่กิจการที่อยู่ในสหรัฐจะให้ความสำคัญต่อเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้ว บริษัทที่อยู่ในยุโรปและออสเตรเลียก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นกัน

1

ซึ่งโดยปกติผู้ถือหุ้นมักจะใช้สิทธิออกเสียงในการสนับสนุนต่อเรื่องของสภาพภูมิอากาศทั้งการรายงานเรื่องดังกล่าวรวมถึงแผนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เริ่มแตกต่างกัน ทําให้ยากที่จะบอกได้ว่าแผนการของบริษัทในปัจจุบันนั้นเพียงพอเหรอไม่

ความเห็นที่แตกต่าง

จากกราฟด้างล่างแสดงให้เห็นถึงการใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนต่างๆ เช่น BlackRock, Dimensional, J.P. Morgan, State Street และ Vanguard เพื่อลงมติสนับสนุนต่อรายงานเรื่องสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเห็นได้ว่า % การลงมติเพื่อสนับสนุนนั้นปรับลดลงจาก 92% ในปี 2021เหลือเพียงประมาณ 70% ในอีก 2 ปีต่อมา

1

ตัวอย่างเหตุผลในการตัดสินใจลงมติของผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนจาก Amundi ให้ความสำคัญอย่างมากในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การลดคาร์บอนของบริษัท และลงมติคัดค้านหรืองดเว้นการออกเสียงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดที่มากขึ้นในการลงคะแนนเสียงในปีที่ผ่านมา

ผู้จัดการกองทุนจาก Abrdn เลือกที่จะงดออกเสียงจากการลงมติในวาระนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงและเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรรับผิดชอบ

ส่วน Dimensional ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการจัดการของบริษัทต่างๆตั้งแต่ปี 2022

1

ด้าน Vanguard, State Street และ BlackRock ออกเสียงสนับสนุนประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของบริษัทต่างๆมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยที่มีมุมมองที่ต่างกันบ้างในเรื่องนี้ เช่น Vanguard ใช้โอกาสในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงประเด็นเหล่านี้ ส่วนนโยบายของ State Street มุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูล ในขณะที่ BlackRock เน้นการกํากับดูแลและกระบวนการจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1

ทั้งนี้การติดตามการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนจะทำให้รู้ได้ว่าผู้จัดการสินทรัพย์รายใดมีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศผ่านการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามการเปิดเผยเหตุผลในการลงคะแนนเสียงและนโยบายการลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพภูมิอากาศก็จะช่วยทำให้ทราบว่าผู้จัดการเหล่านี้ดูแลความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้าง

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar