กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุนแบ่งตามมอร์นิ่งสตาร์
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Representative Cost
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ชนิดจ่ายเงินปันผล Equity Large-Cap Yes No 2.55
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ Europe Equity Yes Yes 2.09
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ Emerging Market Equity Yes Yes 1.73
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ชนิดสะสมผลตอบแทน Equity Large-Cap Yes No 2.55
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend ชนิดสะสมมูลค่า Global Equity Yes Yes 1.71
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ Global Equity Yes Yes 1.19
กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ Equity Large-Cap Yes No 0.99
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) Global Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) Emerging Market Equity Yes Yes 0.00
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ Global Equity Yes Yes 2.22
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค ชนิดสะสมมูลค่า Global Equity Yes Yes 2.03
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ Global Equity Yes Yes 1.88
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล Alternative Energy Equity Yes No 2.06
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity ชนิดสะสมมูลค่า Global Equity Yes Yes 1.72
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ Global Equity Yes No 1.85
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy Alternative Energy Equity Yes No 1.74
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน Alternative Energy Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Alternative Energy Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล Alternative Energy Equity Yes No 0.00
กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Global Equity Yes Yes 1.61